گله می‌کرد ز مجنون لیلی

                     که شده رابطه‌مان ایمیلی

                                            حیف از آن رابطه انسانی

                                                                                                                                                                           که چنین شد که خودت می‌دانی

عشق وقتی که شود دات کامی

                 حاصلش نیست به جز ناکامی

                                          نازنین خورده مگر گرگتو را     
                                                              برده یاد نت و دات اورگ تو را!؟

آن قدر دلخور از این ایمیلم

                         که به این رابطه هم بی‌میلم

                                                   مرگ لیلی نت و مت را ول کن

                                                                              

  همه را جای ok کنسل کن